Beleidsplan

klik hier voor promotieplan

GLOBAAL BELEIDSPLAN

Het Jeugdsportplan van Handbalclub Izegem is een document dat groeit dank zij de samenspraak van de diverse partijen binnen zijn werking.

 • Er is een overlegkanaal van beheerraad tot aan de basis. Zo wordt er tussen de diverse geledingen binnen de vereniging controle gehouden.
 • De jeugd coördinator werkt in samenwerking met de (jeugd)trainers een sportbeleidsplan uit en overloopt regelmatig met hen de doelstellingen ervan.

VISIE

 • We bieden alle jongeren vanaf 6 jaar uit Izegem en omgeving handbal aan elk op zijn niveau
 • We werken met opgeleide trainers om hen op een zo kindvriendelijke manier het spel aan te brengen, tot elk individu zijn eigen haalbaar niveau heeft gehaald, competitief of recreatief.
 • We zijn van mening dat elke speler een gave in zich heeft en dat we zijn of haar kwaliteiten optimaal kunnen ontwikkelen.
 • De begeleiders moeten vooral aandacht hebben voor de opvoedende taak die we brengen, alsook op sociaal en emotioneel gebied.
 • Alhoewel het ultieme doel een effectieve doorstroming naar de eerste ploeg is, hebben we mogelijkheden om spelers te laten groeien in een ontspannen clubsfeer, waarbij iedereen zich thuis voelt.

DOELSTELLINGEN

 • ONDERBOUW (JM8 en JM10): dit zijn categorieën die we spelenderwijs balvaardigheid, beweeglijkheid en samenspel aanleren.
 • BOVENBOUW: de oudere categorieën ontwikkelen geleidelijk aan handbaltechnieken, tactische en technische vaardigheden, fysieke ontwikkeling. Hierbij wordt ook aandacht gevestigd op ploeggeest en discipline. Op die manier proberen we met ons team van trainers de spelers klaar te stomen voor de competitie.
 • Een permanente bijscholing van trainers en begeleiders is onmisbaar bij het opleiden van onze jongeren.

JEUGDORGANIGRAM

We werken niet volgens een klassiek jeugdbestuur.

Alle onderdelen werden opgesplitst in werkgroepen met elk hun verantwoordelijke. Deze werkgroepen worden gecoördineerd door een overkoepelende werkgroep.

Werkgroepen:

 • Administratie
 • Communicatie
 • Promotie
 • Sportieve cel
 • Extra-sportieve activiteiten

TECHNISCHE STAF

De jeugd coördinator coördineert de sportieve werking. Daarvoor worden gediplomeerde jeugdtrainers, ex-spelers en spelers uit de categorie J18 en M17 ingeschakeld. Zij worden ingezet volgens hun specialisatie en in functie van de opdrachten die zich aandienen. Daarnaast maakt hij gebruik van specifieke trainers om bepaalde tekorten bij te werken.

Voor de administratieve begeleiding, rapportering  en opvolging, kan hij rekenen op de ploegassistenten en de administratieve jeugd coördinator.

JEUGDPLOEGEN

Alle jeugdploegen worden getraind door 1 of 2 titularistrainers en worden geassisteerd door ‘oudere’ jeugdspelers, die binnen afzienbare tijd in aanmerking komen voor een trainersopleiding. Er wordt getraind met een minimum van 2 trainingen per week per ploeg en er wordt minstens 1 wedstrijd gespeeld per weekend.

Om alle ploegen voldoende trainingen aan te bieden kunnen we beschikken over een 2-tal sportzalen binnen het complex van ‘De Krekel’.

BINNENLANDSE EN BUITENLANDSE TORNOOIEN

 • Jaarlijks organiseren we het Internationaal Paastornooi Inès Mulier. Het gebeuren gaat traditioneel door op paaszaterdag en is bedoeld voor de categorieën: J12, M12, J14, M14, J16, M17 en J18.
 • We proberen jaarlijks aan minimum 2 grote binnenlandse en 1 groot buitenlands handbaltornooi deel te nemen.
 • Het deelnemen aan de VHV-tornooien is een van de grootste betrachtingen bij onze J16 en J18 omdat dit regio-overschrijdend is en men zo in contact komt met clubs buiten de provincie. Hierdoor spelen de teams wedstrijden op een hoog niveau.
 • Het spelen van tornooien biedt ook mogelijkheden naar sociale vaardigheden en samenhorigheid. Spelers en begeleiders leren elkaar op een andere manier beter kennen, wat de band onder elkaar alleen maar aansterkt.
 • Naast resultaten bieden tornooien heel wat fun-gehalte aan. Dit past volledig in onze visie over clubsfeer.

EXTRA-SPORTIEVE ACTIVITEITEN

 • Jaarlijks gaat er een stage door binnen de club tijdens de kerstvakantie en dit vanaf de leeftijd van JM12. De bedoeling is om de spelers een dag handbalactiviteiten aan te bieden in een warm en ontspannen kader. Het kan  soms leeftijd overschrijdend zijn, wat de band tussen de verschillende leeftijdscategorieën versterkt.

Hierbij proberen we externe lesgevers aan te spreken om onze visie te verruimen.

 • Ook jaarlijks sluiten we het seizoen af met een weekendje erop uit. Hierbij maken we op een originele manier een einde aan het seizoen met activiteiten, al of niet gelinkt aan handbal. Het weekend is terug bedoeld voor spelers vanaf JM12.
 • De spelers van de JM8 en JM10 bieden we naar het einde van het seizoen een dag vol activiteiten aan om de groepssfeer te bevorderen.

BIJSCHOLINGEN

 • Wij bieden een interne bijscholing aan aan onze trainers, wat meestal doorgaat in een weekend waarop de meeste ploegen vrij zijn.
 • Voor bijscholingen wordt gezocht naar lesgevers van buiten de club. We maken hierbij dan vooral gebruik van hun capaciteiten als ervaringsdeskundigen
 • De trainers worden voortdurend gestimuleerd om een bijscholing te volgen, het liefst in groep. Jaarlijks nemen onze trainers deel aan de ‘Dag van  de Trainer’.
 • De Stedelijke Sportraad organiseert jaarlijks  de ‘Avond van de Sportbestuurder’. Op die avond komen via enkele sessies diverse aspecten van de sportopleiding aan bod.
 • Via VHV en Regio-comités worden met regelmaat cursussen voor assistent-initiator, initiator, scheidsrechter en tafelofficial aangeboden. 

REKRUTERING

Om spelers naar onze club te krijgen, hebben we een werkgroep ‘Promotie’ in het leven geroepen. Deze groep houdt zich bezig met volgende activiteiten:

 • Contact met scholen en verdelen van folders onder de leerlingen (begin schooljaar) met een instuif voor spelers van JM8 en JM10 als startshot van het seizoen begin september.
 • Interactieve Start dag waarbij de ouders betrokken worden.
 • Het participeren aan Schoolsportdagen, waarbij we enkele sessies verzorgen
 • Het regelmatig verzorgen van initiatielessen in scholen tijdens hun lessen L.O.
 • Deelname aan ‘Dag van de Sportclub’
 • ‘Ontdek je Sport’,  een initiatief vanuit de Sportraad
 • SVS- instuif voor leerlingen van eerste t.e.m. vierde leerjaar
 • Het organiseren van een SVS-handbaltornooi (vijfde en zesde leerjaar)
 • Aanwezigheid op initiatieven van Stad Izegem vb. Batjes in Juni, Izegemse Gordelster, …

VOORKOMEN VAN DROP-OUT

 •  Door evenwicht te houden tussen inspanning en ontspanning, discipline en fun.
 • Het tijdig detecteren van persoonlijk problemen door een vertrouwenspersoon (trainer, assistent, …) of door gesprekken met andere spelers, ouders of leerkrachten.
 • Iedereen op zijn eigen niveau laten groeien zonder druk (zeker bij de jongere leeftijdscategorieën)
 • Het aandacht schenken aan rekrutering van meisjes. Meisjes vallen vaak in de minderheid waardoor ze vaak afhaken. Door een zuivere meisjesploeg te vormen, voelen ze zich meer verbonden.
 • Het in competitie brengen van een regioploeg. Die ploeg omvat jonge spelers die wegens omstandigheden ( werk, studies, terugkeer uit blessure, ex-spelers) onvoldoende trainingsmogelijkheden hebben om vol te houden bij de eerste ploeg. Na verloop van tijd constateren we dat ze terug het handbalplezier vinden en is een terugkeer naar de eerste ploeg mogelijk.

 SELECTIES

 • We staan open voor selecties voor de regioploeg, wanneer wij vinden dat ze gegrond zijn
 • De selectie van een of meerdere spelers mag niet ten nadele zijn van de clubwerking
 • We moeten wel aandacht hebben voor de supplementaire druk die een regioselectie teweegbrengt bij de speler.

 JEUGDSCHEIDSRECHTERS

 • Het deelnemen aan de spelregeltest of cursus jeugdscheidsrechter, georganiseerd door het Regionaal Comité, moet een ‘verplicht’ onderdeel van de opleiding worden vanaf 14 jaar.
 • De jeugdscheidsrechters worden aanvankelijk ingezet tijdens de tornooitjes van de JM8, JM10 en JM12 in het begin in combinatie met een reeds ervaren jeugdscheidsrechter.

Wanneer ze positief beoordeeld worden, kunnen ze ingezet worden voor competitiewedstrijden van JM12 en J14.

 • De begeleiding en evaluatie gebeurt door geschoolde scheidsrechters.

COMMUNICATIE

INTERN

 • De meest voorkomende communicatiemiddelen binnen de ledengroep zijn e-mail en facebook.
 • Daarnaast wordt de nodige informatie doorgegeven via de website en een regelmatige nieuwsbrief.
 • Het contact tussen spelers en trainers (vb. om te melden dat speler X niet op training kan zijn) gebeurt via e-mail of sms.
 • Scholen worden ook betrokken in het communicatienetwerk.

EXTERN

 • Vele leden zijn ook actief in andere Izegemse socio-culturele verenigingen: scholen, jeugdbewegingen, adviesraden, politiek, bedrijfsleven, enz.. . Dit laat ons toe om ons aan de Izegemse bevolking te tonen en onze stem te laten horen.
 • Bepaalde activiteiten worden op de gepaste momenten aangekondigd op de TV-schermen die verspreid staan in de stad en de sporthal.
 • Ook worden bepaalde activiteiten aangekondigd door middel van affiches, die verspreid worden onder talrijke plaatselijke handelaren.
 • Wij proberen ook in mate van het mogelijke in te spelen op sociaal-matschappelijke initiatieven zoals vb. Rode Neuzendag.

 FAIRPLAY

 • Fairplay en respect zijn 2 waarden die hoog in het vaandel gedragen worden en waarbij elk lid van de club op toeziet dat dit opgevolgd wordt.
 • Fairplay moet uitgedragen worden naar eigen mensen maar zeker ook naar de tegenstrevers.
 • Enerzijds moet er respect zijn voor elk individu die zijn steentje bijdraagt tot de club, maar anderzijds ook voor het materiaal waarmee de kans geboden wordt om aan sport te doen.
 • Wanneer iemand zich meermaals schuldig maakt aan het overtreden van de regels moet er worden gesanctioneerd. Dit gebeurt in een 3-tal stappen: gesprek – tijdelijke schorsing – uitsluiting.
 • Positief gedrag wordt bij gelegenheden als voorbeeld bekendgemaakt.

SPORTTECHNISCH BELEIDSPLAN

ALGEMEEN

DOELSTELLINGEN

 1. Zoveel mogelijk jongeren betrekken bij onze sport
 2. Zoveel mogelijk jonge spelers laten doorstromen naar de eerste ploeg
 3. Een opvangnet (regioploeg) voorzien voor diegenen die niet kunnen doorstromen door omstandigheden of voor zij waarvoor de doorstroming te vroeg is.
 4. Plezier is heel belangrijk voor deze generatie. We moeten vooral werken op lange termijn. Wanneer de spelvreugde ontbreekt, is er een grotere kans op drop-out waardoor de groep kandidaten om door te stromen alsmaar kleiner wordt.
 5. We moeten proberen een vriendschap te creëren waardoor handbal hun belangrijkste hobby wordt. Dit schept een groepsgevoel, welke een grote impact heeft op het kiezen van hun sport.
 6. Fairplay en respect moet alom aanwezig zijn.

 AANDACHTSPUNTEN

 1. Maximale trainingsarbeid, in volledige zaal en met kleinere groepen
 2. Extra trainingen (specifieke trainingen) op zaterdagochtend, alle leeftijden
 3. Extra trainingen voor doelmannen, in kleine groepen
 4. Aandacht voor oefenwedstrijden tegen betere tegenstrevers, vooruitgang boeken
 5. Organiseren van interne bijscholingen door eigen trainer, om op eenzelfde golflengte te denken.
 6. Individuele fysieke paraatheid: ev. apart trainen
 7. Niet alleen leeftijdsgebonden trainen maar ook volgens capaciteiten.

WERKWIJZE

 1. De trainers weken in een eerste fase via een eigen wijze en werken op de aandachtspunten specifiek aan de groep.
 2. De trainers bespreken dan de belangrijkste tekortkomingen met hun trainersteam en bepalen waarop ze verder aandacht aan schenken. Zij vergeten daarbij ook niet de positieve zaken. Deze moeten versterkt en verder uitgebouwd worden
 3. In een derde fase worden de actiepunten besproken tussen de hoofdtrainer van de groep en de jeugd coördinator.
 4. Er wordt een actieplan opgesteld en besproken met alle trainers samen.
 5. Er wordt een groepsgesprek met alle trainers georganiseerd om duidelijk af te spreken en iedereen te laten meedenken over de strategie.
 6. De ingeslagen weg moet duidelijk gevolgd worden.

SPORTIEVE AFSPRAKEN

Er moeten afspraken gemaakt worden rond verschillende onderdelen van de handbalsport:

 1. Aanval (individueel en collectief)
 2. Tegenaanval
 3. Verdediging (individueel en collectief)
 4. Doelmannen
 5. Werpen en vangen
 6. Shottechniek en shotvarianten
 7. Basistactiek en gevorderd (voor J16, M17 en J18)
 8. Krachttraining
 9. Uithouding
 10. Opwarming en voorbereiding van de wedstrijd

 SPORTTECHNISCHE HOOFDDOELSTELLINGEN PER TEAM

JM8

 • Vooral bewegen, niet teveel stilstaan
 • Vangen van de bal met 2 handen
 • Het gericht werpen van de bal ( de techniek is nog van ondergeschikt belang)
 • Individueel motorische bewegingen ( rollen, springen, vallen en opstaan, …)
 • Nog niet competitiegericht, maar spelvreugde.

JM10 

 • Vangen van de bal met 2 handen
 • Gericht werpen van de bal met 1 hand
 • Het werpen op doel vanuit de loop
 • Doelgericht aanvallen (bal vooruit)
 • Zich vrijlopen om de bal te kunnen ontvangen (ruimteperceptie)
 • Het samen spelen ( niet egoïstisch)

JM12

 • Zoveel mogelijk handelingen uitvoeren van in de loop ( passen, vangen, werpen naar doel). Overzicht en inzicht is belangrijk.
 • Techniek van het passen wordt benadrukt: werp arm hoog, hand achter de bal, polsbeweging op het einde van de worp
 • 1 tegen 1 op volledige breedte van het terrein. Ruimte benutten om tegenstander voorbij te gaan
 • Beweeglijkheid in aanval. De bal niet ontvangen in stilstand. Tussen 2 verdedigers door gaan. De bal niet te lang bijhouden.
 • Keuze leren maken tussen pas geven of werpen op doel naargelang de situatie zich voordoet.
 • Vrijlopen van de bal weg
 • Tegenaanval: via passen geven zo snel mogelijk de overkant bereiken. Loopwegen zijn nog niet belangrijk. Overzicht behouden en ruimte benutten.
 • Verdediging: man-man verdediging. Het individueel verdedigen bevordert de beweeglijkheid.
 • Samenspel wordt georganiseerd. Er wordt niet meer ongecontroleerd door elkaar gelopen.
 • Veel aandacht besteden aan individuele training op gebied van snelheid, stabiliteit, beweeglijkheid, richtingsveranderingen, … nog geen specifieke krachttraining

J14 EN M14

 • Individuele (technische) opleiding staat centraal. Techniek vangen en werpen, balvaardigheid, schijnbeweging, 1 tegen 1, shottechnieken,  wordt verder uitgebouwd en geperfectioneerd
 • 1 tegen 1 met de bedoeling om ofwel tegenstrever voorbij te gaan of om via binding van een tweede verdediger de vrijstaande medespeler aan te spelen.
 • Aanval moet doelgericht, m.a.w. niet met de rug naar het doel van de tegenstrever, alsook moet het aanvalsspel diepgang hebben i.p.v. lateraal.
 • Tegenaanval moet telkens gelopen worden. Hierbij worden afspraken gemaakt wie de tegenaanval loopt en wie de bal opbrengt. Ruimteperceptie is hierbij belangrijk (loop naar de open ruimte en niet met 2 naar eenzelfde plaats.
 • Eenvoudige aanvalspatronen worden aangebracht ( enkele wissel, het snijden van de hoeken, …)
 • Er kan al samengespeeld worden met de cirkelspeler (pivot). De basis van het blok zetten en afrollen kan aangebracht worden.
 • Alles gebeurt vanuit beweging en niet vanuit stilstand
 • Verdedigend wordt uitgegaan van een individuele verdediging man tegen man, evenwel georganiseerd. Er wordt vooruit verdedigd en vooral balgericht.
 • De verdediging start bij balverlies in aanval.
 • Als verdedigingssystemen worden vooral 3-3 en 3-2-1 aangebracht. Dit maakt het hen ook gemakkelijk om te weten wie hun rechtstreekse tegenstrever is  waarop individueel wordt verdedigd.
 • Snelheid wordt een bepalende factor. Alle bewegingen moeten op hogere snelheid uitgevoerd worden om effect te hebben t.o.v. de tegenstrever.
 • De spelers dienen verschillende shotvarianten te kennen en uit te proberen
 • Ook hier wordt nog geen specifieke krachttraining aangeboden.
 • Vanaf die leeftijd wordt een vaste doelman gekozen (specifieke keepertraining), maar de doelman moet ook de gelegenheid krijgen om als veldspeler te fungeren.

J16 EN M17

 • Individuele basistechnieken moeten gekend zijn. Vanaf die leeftijd is bijsturen moeilijker.
 • 1 tegen 1 moet op de juiste snelheid gebeuren. De verdediger moet gedwongen worden te bewegen om hem op het verkeerde been te zetten.
 • De spelers moeten zeer balvaardig zijn.
 • De handbaldribbel, al dan niet met schijnbeweging wordt verbeterd
 • Naast 1 tegen 1 moet nu vooral gewerkt worden op het afstand shot (9-meter).
 • Ook andere shotvarianten moeten gekend zijn, anders is het shot te voorspelbaar.
 • Aanvallend worden er enkel eenvoudige patronen aangeleerd om de verdediging van de tegenpartij te ontwrichten. Een individuele 1 tg 1 ligt evenwel aan de basis.
 • De tegenaanval is gestructureerd. De loopwegen worden aangeleerd en uitgevoerd volgens een bepaald stramien (bepaald door hogere categorieën).
 • Hier wordt de basis gelegd welk type speler ( eerder hoekspeler of eerder opbouwer, …) grotendeels vastgelegd maar is niet bindend. Er moet nog altijd op verschillende posities geoefend worden.
 • Verdedigend worden de verschillende systemen ( 5-1, 4-2, 3-3 en 3-2-1) aangeleerd en toegepast in wedstrijden naargelang de tegenstrever. De nadruk ligt nu meer op het groeperend verdedigen.
 • Creativiteit en de juiste beslissingen nemen op het juiste moment moeten een groot aandeel hebben in het spel.
 • De doelman moet meer en meer het sluitstuk zijn van de verdediging en vanuit zijn positie de verdediging bijsturen.
 • Er mag al een lichte vorm van krachttraining aan te pas komen, maar voornamelijk met het oog op Core-stabiliteit.
 • Vanaf nu moet elke beweging krachtiger en sneller uitgevoerd worden.

J18

 • Minder aandacht op vlak van individuele techniek. Deze zou reeds gekend moeten zijn. In dit stadium is de speler reeds 80% gevormd op technisch vlak.
 • Iedereen moet een 1 tegen 1 situatie aankunnen. De nadruk ligt op de versnelling.
 • Na de 1 tegen 1 is het vervolg van cruciaal belang. Wat doet de speler ermee: zelf zijn kans gaan,  een pas geven, een wissel lopen met een medespeler, …
 • Aanvallend moet iedereen de afgesproken systemen kennen en kunnen uitvoeren. Alle schakels leiden tot succes.
 • De tegenaanval verloopt volgens looplijnen, iedereen heeft zijn positie die hij moet innemen bij het veroveren van de bal.
 • Verdediging begint bij het verliezen van de bal in aanval.
 • Verdedigend wordt veronderstelt dat iedereen bewust is van zijn taak. Ook hier geldt dat de verdediging zo sterk is als de minste schakel, want daar zal men afgestraft worden.
 • De doelman speelt meer en meer een hoofdrol in het spel.
 • Vanaf nu wordt er ook specifiek op kracht gewerkt. Het handbal wordt virieler (zeker bij hen die aantreden in herencompetities). Zowel statische al dynamische kracht wordt bijgetraind.
 • Uithouding wordt van groot belang. Waar vroeger iedereen ongeveer evenveel speelde tijdens een wedstrijd, staat hier nu soms meer op het spel waardoor bepaalde spelers een groot deel van de wedstrijd een bepaald niveau moeten aanhouden.
 • Sommige spelers kunnen aansluiten bij een seniorenploeg wanneer ze er klaar voor zijn.

OPLEIDINGSPLAN PER PLOEG

SAMENSTELLING TRAININGSGROEPEN

 • Volgens leeftijdscategorieën
 • In tweede deel van seizoen kunnen er enkele spelers verhogen van groep (enkel trainen), maar trainen ook mee met eigen leeftijdsgroep.
 • In dit geval wordt telkens overleg gepleegd tussen trainers, jeugd coördinator en ouders.

AANSTELLING VAN TRAINERS

 • Trainers worden aangesteld in functie van de groep (niveau)
 • Er wordt ook rekening gehouden met medetrainers, zij moeten zich goed voelen bij elkaar en een gemeenschappelijk actieplan kunnen samenstellen.
 • Jongere trainers worden in mate van mogelijkheid samen gezet met ervaren trainers om zich beter te integreren en zo ervaring op te doen.

EVALUATIE

 • Trainers brengen op regelmatige basis verslag uit van de evolutie binnen de groep en het verloop van trainingen en wedstrijden
 • De jeugd coördinator bekijkt trainingen en wedstrijden, geeft zelf geregeld een training en begeleid soms wedstrijden om zo ook de evolutie te volgen en bij te sturen.
 • Trainers en jeugdcoordinator bespreken daarna samen het actieplan.

 


klik hier voor beleidsplan

Promotieplan

Visie

De promotie moet gebeuren via bekendmaking van de sport. De initiaties worden beschouwd als een verlengstuk van de school.
Naambekendheid is geen specifiek werkpunt: elke persoon wordt verwacht dag in dag uit de HBCI-naam en –reputatie, met enthousiasme uit te dragen.
De club werkt aan elk stedelijk initiatief mee.

Doelstelling

Promotie gebeurt vooral bij de onderbouw, waar we jaarlijks een 25-tal nieuwe jeugdleden moeten kunnen rekruteren.

Organigram

Naast de trainers en assistenten van de verschillende min J&M8-10 en 12-ploegjes, staat één persoon in voor de coördinatie van alle activiteiten binnen de onderbouw. De promoties worden georganiseerd in overleg met de promotieverantwoordelijke en in samenwerking met het volledige jeugdbegeleidingsteam. De jeugdsportcoördinator is hier de sturende factor.

Evaluatie

Alle activiteiten zijn op hun manier efficiënt. 

Meestal wordt een nieuw spelend lid niet gerekruteerd dankzij één bepaalde promotieactie. Vandaar dat wij streven naar een maximum aantal activiteiten. Liever meerdere kleinschalige activiteiten, dan één grote promo-actie. Een telling van nieuwe leden per actie is dan ook moeilijk.

Bij elke actie genereer je goodwill, zowel bij leden als bij (net-)nog-niet-leden en ouders. Goodwill beschouwen wij als een garantie voor duurzaamheid.

Promotieactiviteiten

September

 • Week van de Sportclub met medewerking van de Sportdienst
 • Een volledige week infobalie (door de promotieverantwoordelijke) en initiaties

Oktober

 • Initiatie Lagere Scholen met medewerking van SVS
 • Leerkrachten begeleiden een sportkeuze

November

 • SVS-handbaltornooi met medewerking van SVS
 • Ontdek-je-Sport met medewerking van de Sportdienst

December

 • 5 woensdagen initiatie voor 1ste en 2de lj door trainer J/M12
 • Stagedag voor alle jeugdploegen in competitie

Februari

 • Vriendjesdag gekoppeld aan Foute-Karnavaltraining

April

 • Jeugdtornooi Inès Mulier

Juni

 • Handbalweekend : 3 dagen op teambuilding met jeugdspelers, trainers en begeleiders. Afgesloten met een activiteit met de ouders.

Nieuwe initiatieven

De 3 nieuwe initiatieven die de club opstart, zullen enkel op langere termijn nieuwe leden, en vooral nieuwe medewerkers, aantrekken. Dit in het kader van het Vrijwilligerstraject.

 1. Gezond en ethisch sporten: wordt gelanceerd tijdens de stagedag in december, waarbij ook ouders uitgenodigd worden.
  • Charter ‘Gezonde Gemeente’ - handbalclub Izegem ondertekende de engagementsverklaring 'Izegem gezonde gemeente'.
  • Sport Slim, dan sport je gezond - Handbalclub Izegem heeft de Panathlonverklaring ondertekend. De club engageert zich voor een gezond en ethisch sportbeleid in de club en in het bijzonder bij de jeugdopleiding.
   Sport Slim, dan sport je gezond is een initiatief van Sport Vlaanderen. De club wil speler(tje)s, ouders en andere betrokkenen aantonen dat het belangrijk is om voor, tijdens en na het sporten naar je lichaam te luisteren. En wie slim sport, zal lang sporten. Op de facebookpagina van handbalclub Izegem komen geregeld TiTiP's te staan met interessante tips omtrent gezond sporten.
  • Time Out tegen Pesten - Handbalclub Izegem heeft zich ingeschreven in het project ‘TIME OUT tegen PESTEN. Pesten is een ingrijpende vorm van geweld die in de competitieve sport veel voorkomt. Bovendien is deze intimidatievorm door jongeren, niet altijd zichtbaar voor de instantie die instaat voor de opvoeding van het kind. De club wil zich dan ook openstellen voor meldingen en – in overleg met ouders en school - energiek optreden.

gezonde gemeente   Afbeeldingsresultaat voor time out tegen pesten

 1. Handbal voor iedereen
  • VrijeTijdsPas - Handbalclub Izegem engageert zich in het lokale systeem van vrijetijdsparticipatie. De club aanvaardt vrijetijdscheques en laat mensen die beschikken over een VrijeTijdsPas toe aan de helft van de prijs.
  • G-sport ism basket- en volleybal en de Provincie West-Vlaanderen
  • Integratie anderstaligen en andere minderheden - Onze club is vertegenwoordigd in de Idee-raad. Deze stedelijke advies- en participatieraad is een forum waar Izegemse minderheden elkaar ontmoeten. Mensen met een beperking of in kansarmoede, anderstaligen, holebi’s, worden actief betrokken bij thema’s als wonen, werken, onderwijs, sport en cultuur. Eén van onze mensen is ook opgenomen in de lijst van buddy’s.
  • Izegem in Beweging - De Stedelijke Sportdienst en de Izegemse Sportraad lanceren een competitie tussen de tientallen sportclubs, om de meeste sterren te behalen als Ambassadeur van #Izegeminbeweging
  • SPORTTOPPER 10/10 - Onder de werktitel G-Bal-Sport, heeft Handbalclub Izegem het initiatief genomen om samen met Basketbalclub Izegem en Izegems Volleyteam de SportTopper werking in het leven  te roepen. De toenemende vraag naar fysieke en mentale uitdagingen voor mensen met een beperking en de roep van hun omgeving om hun integratie te bevorderen, inspireert ons om dit initiatief te nemen. Na overleg met diverse deskundigen en begeleiders blijkt dat het G-Sport aanbod aan uitbreiding toe is. Kinderen en volwassenen, met om het even welke beperking, hebben nood aan variatie in hun oefeningen. Concentratie, coördinatie en samenspel zijn hierbij van erg groot belang. Er wordt helemaal niet verwacht dat er gehand-, gebasket- of gevolleybald wordt. Een bal werpen, vangen, kaatsen en toetsen zijn voldoende aanvullingen op wat onze Izegemse sport-, turn- en vrijetijdsclubs nu al aanbieden. De ‘G’ in G-Sport wijst op een beperking. Wij willen daarentegen het talent ontwikkelen die de jongens en meisjes bezitten. Zelfs een top-talent. SPORTTOPPER 10/10 wordt ondersteund door de Stad Izegem, Provincie West-Vlaanderen, het Regionaal Sportoverleg en SVS.

Afbeeldingsresultaat voor vrije tijdspas izegem

 1. Fithandbal: ouders en ex-spelers handballen iedere dinsdagavond

Communicatie

De nieuwe communicatiecel is een schot in de roos. Een efficiëntere strategie waardoor meer mensen de club kennen en ook de sport leren kennen.

 • Er wordt continu via Facebook gecommuniceerd en erop gepost.
 • De site wordt bestendig geüpdatet.
 • Elke promotieactie wordt gecommuniceerd door de scholen (SVS) of de Sportdienst op digitale schermen.
 • De opvolging gebeurt door de verantwoordelijke onderbouw en de promotieverantwoordelijke

De PromotieCelJeugd brengt om de 2 maand een newsletter uit, met plannen en verslagen van de jeugdwerking.

Samenwerking

Wij krijgen de volledige medewerking van de stedelijke diensten en van de schooldirecties.

We zoeken verder met andere sportclubs naar samenwerking om meer mensen aan het sporten te krijgen.

Drop-out

Het evenwicht houden tussen inspanning en ontspanning, discipline en fun voedt de loyauteit tegenover de gekozen sport. De kans op het detecteren van eventuele persoonlijke problemen is zo ook groter. Dit zijn zowat de enige aspecten ter voorkoming van drop-out die je zelf in handen hebt.

Er is verder geen reden waarom jongeren afhaken.

Bij het indienen van de 3 nieuwe projecten, komt het er voor het JSF vooral op aan veel te publiceren. Zo bezorgen wij hen de nodige bewijsstukken die zij moeten kunnen voorleggen bij Sport Vlaanderen.

 

         

          

            

         

         

© 2022 Handbalclub Izegem
Back to Top